Metakognícia, jej výhody a nevýhody

Autor: Marek Storoška

Metakognícia je proces uvažovania o vlastnom uvažovaní a myslení. Je to jedna zo základných vlastností daná človeku, ktorou sa odlišuje od primitívnejších tvorov. Patrí k dôležitým produktom kognitívnych procesov psychiky.

Pre metakogníciu je príznačná sebaregulácia a sebareflexia v rámci domény myšlienkových procesov. Človek rozumie svojím vlastným kognitívnym procesom a disponuje schopnosťou ich aktívne regulovať. Je to veľmi dôležitá zložka učenia a je základom kultúrneho a inteligentného vedomia.

Prečo potrebujeme metakognitívne vedomie?

Na odpoveď by nám slúžila protiotázka :,,prečo vôbec riešiť problémy v živote?”. Človek sa prirodzene snaží problémy riešiť, a to aj tie sociálne s ktorými sa metakognícia spája. Teda ak nastane v živote človeka situácia, kedy disponuje zlými vzťahmi s ľuďmi vplyvom jeho neprimeraného správania, môže dôjsť k rezignácii, alebo v lepšom prípade k uvedomeniu si príčin a dôsledkov svojho konania, následne k analýze a riešeniu problému.

Teda implementácii strategického riešenia problému primárne predchádza sebareflexia spojená s analýzou problémovej situácie, následne sebaregulácia v podobe zmeny správania, pričom východiskom riešenia a vyriešenia problémovej situácie je vždy motivácia, ktorá má emocionálny nádych, kde hlavnou štruktúrnou jednotkou je motív, teda potreba telesnej i duševnej homeostázy saturovaná priateľskými medziľudskými vzťahmi.

Ďalším príkladom by mohol byť nahnevaný študent hádajúci sa so svojím profesorom kvôli spravodlivo udelenej zlej známke. V tomto prípade si študent musí uvedomiť príčinu nepríjemnej skutočnosti, kde dôležitú úlohu vo výkone zohrával on sám. Ak študent nebude regulovať svoje správanie, nepríjemná skutočnosť s negatívnymi následkami bude pretrvávať.

Môže byť metakognícia využitá na zlé veci?

Z nedávneho výskumu skúmajúceho vplyv metakognície na užívanie smartfónu sa ukázalo, že osoba môže metakogníciu využívať v prospech behaviorálnej závislosti, pričom argumenty vychádzali zo sociálno-kognitívnej domény, t. j., súhlas osoby s tvrdením , že jej smartfón pomôže sociálne zapadnúť, alebo až presvedčenie, že ju smartfón robí šťastnou. Tento výskum síce nepotvrdzuje zákonitú spojitosť využívania metakognitívnych zručností s behaviorálnymi závislosťami jedincov, no poukazuje na možný vznik závislostí vplyvom metakognitívnych zručností. Zároveň týmto ponúka teoretické tvrdenie o objasňovaní etiológie návykových správaní identifikáciou metakognícií práve súvisiacich s behaviorálnymi závislosťami. Rozsah možnosti aplikácie metakognitívnych zručností pre vznik a vývin mnohých behaviorálnych závislostí by mohol byť široký. 

V rámci poznatkov získaných týmto výskumom môžeme vyvodiť záver, že pri vysokej úrovni motívov spájajúcich sa so sociálnymi vzťahmi pri používaní smartfónu sa osoba môže stať náchylnejšou k vybudovaniu závislosti na smartfóne.

Efektívne využitie metakognície u študentov

Ďalší výskum v kontexte kreativity ukázal, že metakognitívne uvedomelí jedinci sú schopní rozlišovať situácie, kedy je vhodné rozvíjať divergentné, kreatívne riešenia problémových úloh a kde je vhodné využiť konvergentný, zaužívaný spôsob.  Metakognitívne uvedomenie im umožňuje zanechať tieto zaužívané, niekedy neefektívne metódy, a aktívne uvažovať o procese riešenia problémov.

Zistilo sa, že keď študenti kvalitne hodnotili kreatívne produkty iného človeka, sami vytvorili originálnejšie a kreatívne riešenia. Následne títo študenti lepšie hodnotili vlastné tvorivé myšlienky.

Keď ľudia dokážu identifikovať kľúčové aspekty kreatívneho nápadu, znamená to, že majú metakognitívne znalosti, následne tieto znalosti fungujú ako vodítko v ich vlastnom tvorivom procese. Študenti s vyšším metakognitívnym povedomím vykazovali viac kreativity ako študenti s nižším metakognitívnym povedomím.

Je teda zrejmé, že metakognícia v živote človeka má nenahraditeľnú funkciu v otázke analýzy a následného vyriešenia problémov.

V prípade, že sa ti článok páčil, si určite nezabudni prečítať aj zvyšné príspevky na našom blogu. Náš e-shop ponúka produkty, ktoré ti pomôžu osobnostne rásť a adresovať problémy, ktoré môžu nastať vo vzťahoch. Akoukoľvek kúpou zároveň podporíš dobrú vec.

Zdroje informácií v článku:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460320306146

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187121001784